حضور داهوا در سلسله سمینارهای آشنایی با نواوری های صنایع حفاظتی وامنیتی

در این سمینار سپاهان الکترونیک بعنوان نماینده برند داهوا اقدام به معرفی محصولات وخدمات خود پرداخت 

خوزستان - اهواز - شهریور 95